Početna » Kodeks Udruženja pivara Srbije

Kodeks Udruženja pivara Srbije

Kako bi zaštitili svoj ugled, interese i komercijalne slobode, srpski pivari su utvrdili tekst Kodeksa o odgovornim komercijalnim komunikacijama kojim se obavezuju, bez izuzetka, na odgovorno i svesno ophođenje prema pivu, kao piću sa sadržajem alkohola.

Kodeksom o odgovornim komercijalnim komunikacijama određuju se smernice za sve komercijalne aktivnosti, kako pivara tako i aktivnosti koje uključuju saradnju sa partnerima i trećim licima, a sve sa ciljem da se obezbedi plasiranje i promovisanje pivskih brendova na odgovoran način. Pivo je piće koje se vekovima legalno proizvodi i ono je sastavni deo društva i kultura širom sveta, kao i kod nas u Srbiji. Činjenica da pivo sadrži alkohol naglašava posebnu društvenu odgovornost prilikom komercijalnih komunikacija. Kako proizvođači piva osećaju odgovornost, samim tim žele da obezbede da se komercijalne komunikacije koje se odnose na pivo, usmeravaju isključivo na punoletne osobe i da se odvijaju na društveno odgovoran način.

Proizvođači piva u Srbiji se zalažu da uz primenu postojećih zakona i zakonskih odredbi koje regulišu komercijalne komunikacije, uvedu i Kodeks odgovornih komercijalnih komunikacija, kao samoregulativu koja propisuje minimum standarda za ovu poslovnu aktivnost. Kodeks je obavezujući za sve proizvođače piva u Srbiji koje su članice Udruženja pivara Srbije. Kodeks važi i za sva lica koja su uključena u plasiranje pivskih brendova uključujući i interne timove samih proizvođača, ali i eksterne reklamne, dizajnerske, PR agencije, agencije za promociju prodaje, organizacije manifestacija i plasiranje reklama u medijima.

Komercijalne komunikacije

Kodeks se odnosi na sve oblike komercijalnih komunikacija za pivo, a pod komercijalnim komunikacijama podrazumevaju se sve komunikacije prema potrošačima, kao što su: oglašavanje, sponzorstva, internet, manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru, promocije (u poslovnim prostorijama i van njih), pakovanja, etikete i ambalaža, organizovanje izlaganja i promocija robe, nazivi brendova, odnosi sa javnošću usmereni ka potrošačima.

Načela zakonitosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja

Dalje, Kodeks reguliše načela zakonitosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja koja podrazumevaju da komercijalne komunikacije moraju biti u skladu sa srpskim zakonima, kulturom i običajima i da ne smeju biti u suprotnosti sa etikom. Ako je neka radnja dozvoljena pozitivnim propisima, a nije Kodeksom, članice će se pridržavati Kodeksa, a u slučaju da nije dozvoljeno pozitivnim propisima, ne može biti dozvoljeno ni Kodeksom. Tako će se Princip iskrenosti i poštenja primenjivati na integritet poruke o proizvodima koji nikad ne smeju biti prikazani na neistinit način. Takođe, obavezno je poštovanje morala, ljudskog dostojanstva i integriteta u komercijalnim komunikacijama svih članica Udruženja.

Oglasne poruke

Kad su oglasne poruke o pivu u pitanju, u skladu sa Kodeksom one ne smeju navoditi ili propagirati prekomernu ili neodgovornu upotrebu alkohola, prikazivati uzdržavanje od pića ili umerenost kao negativnu pojavu, dovoditi pivo u vezu sa nasiljem, agresivnim i asocijalnim ponašanjem, prikazivati pijanstvo kao prihvatljivo stanje, prikazivati trudnice kako piju pivo ili povezuju trudnoću sa upotrebom piva, upotrebu piva povezivati sa hrabrošću.

Prodaja i reklama isključivo punoletnim osobama

Ono što je takođe regulisano Kodeksom, to je da prodaja i reklama piva može biti upućena isključivo punoletnim licima, tj. licima starijim od 18 godina, da oglasne poruke o pivu ne smeju biti upućene maloletnicima niti prikazivati maloletnike kako piju pivo, da se ne smeju prikazivati u medijima koji se obraćaju maloletnicima, i najvažnije, a to je da je maloletnicima zabranjeno davati pivo na degustaciju.

Odgovorno i svesno ophođenje prema pivu

Kodeks dalje pokriva situacije u kojima je važno odgovorno i svesno ophođenje prema pivu, kao piću sa sadržajem alkohola, a to su vožnja, povezanost sa opasnim aktivnostima i konzumiranje piva pre ili za vreme takvih aktivnosti. Sadržaj alkohola se sme prikazivati samo kao informativni podatak, bez ikakvih dodatnih sugestija, a posebno je nedozvoljeno da se visok procenat alkohola ističe kao pozitivno svojstvo piva. Kad je Učinak i uspeh u pitanju, oglasne poruke ne smeju stvarati predstavu da upotreba alkohola povećava mentalne i fizičke sposobnosti. Takođe ne sme se pobuđivati utisak da upotreba alkohola pomaže uspehu u društvu, sportu ili seksualnom životu. Svi timovi kompanija za marketinške aktivnosti, aktivnosti davanja reklama u medijima, promotivni sponzorski timovi, kao i eksterni reklamni, dizajnerski, promotivni timovi i timovi za organizaciju manifestacija dužni su da postupaju u skladu sa tekstom i duhom Kodeksa.

U skladu sa ovim Kodeksom kroz komercijalne poruke srpski pivari će promovisati samo odgovornu uptrebu piva i isključivo punoletnim osobama, a svako neodgovorno promovisanje neumerene upotrebe piva ovim Kodeksom biće sankcionisano.

Odbor za pritužbe

Za slučajeve povrede ovog Kodeksa osnovan je Odbor za pritužbe, kojim će se obezbediti mehanizam za samoregulisanje komercijalnih aktivnosti. Odbor za pritužbe obezbeđuje da se pritužbe na oglasne poruke od strane potrošača, konkurenata i drugih zainteresovanih strana rešavaju na nepristrasan i pravičan način i u skladu sa odredbama Kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Cilj ovog Odbora je pravilna primena Kodeksa u odnosu na sve članice Udruženja, kao i rešavanje pritužbi i žalbi članica, odnosno trećih lica, na ponašanje članica protivno Kodeksu. Odbor za pritužbe broji 3 člana koji su nezavisni, poseduju znanje, diskretnost i odlučnost kako bi donosili objektivne odluke. Članovi Odbora za pritužbe su Olivera Kovačević, glavna i odgovorna urednice Zabavnog programa RTS-a, Vladimir Čeh, publicista i Aleksandar Kovačević, advokat iz Kovačević Kolešan advokatske kancelarije.

Kako funkcioniše Odbor za pritužbe

Postupak pred Odborom može da pokrene fizičko ili pravno lice podnošenjem pritužbe koja mora biti u pisanom obliku jasno obrazložena sa precizno navedenom povredom Kodeksa i potrebnim dokazima koji ukazuju na sporne komercijalne poruke. Svaka pritužba mora sadržati i lične/poslovne podatke i potpis podnosioca pritužbe ili njegovog zakonskog zastupnika. Pritužbe se šalju poštom ili se lično predaju na adresu sedišta Udruženja pivara Srbije p.u., Deligradska 18, Beograd, sa naznakom da su upućene Odboru za pritužbe. Odbor je nadležan da razmatra pritužbe svih zainteresovanih lica ukoliko postoji sumnja u postupanje koje je u suprotnosti sa Kodeksom, te shodno tome donese odluku o pritužbi. Nepotpuna i neuredna pritužba vratiće se podnosiocu sa obrazloženjem nedostataka i odrediće mu se rok od 7 dana za otklanjanje istih, a ukoliko u ostavljenom roku podnosilac ne otkloni nedostatke na koje mu je ukazano, Odbor će rešenjem odbaciti pritužbu. Ukoliko je pritužba uredna, Odbor je dužan da u roku od 10 radnih dana pokrene proces donošenja odluke po pritužbi.

2018-10-30T10:48:43+00:00 March 19th, 2018|Uncategorized|