Privredna komora Srbije i Udruženje pivara Srbije, koje u svom sastavu okuplja 3 najveće kompanije na srpskom tržištu, 7. Jula 2023. godine svečanim događajem u Privrednoj komori Srbije, najavili su početak kampanje “Odgovorno i oprezno – vodimo računa o sebi i drugima”. U narednim fazama sledi podrška zdravstvenih institucija.

Cilj ove kampanje je da na dugoročnom nivou edukuje mladu populaciju i potrošače o važnosti usvajanja kulture odgovorne konzumacije pivarskih proizvoda.

Kampanja će, u 2023. godini obuhvatiti edukaciju stručnjaka – psihologa, lekara opšte prakse i stručnjake različitih profila, koji će u narednim fazama kampanje sveobuhvatno raditi sa mladom populacijom i potrošačima u vidu javnih događaja, tribina u studentskim domovima i slično.

Continue reading “Pokrenuta kampanja Privredne komore i Udruzenja pivara – Odgovorno i oprezno”

Poštovani,
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Udruženje pivara Srbije od 1. februara 2023.
godine na poziciji direktora imenovalo Nadu Filipović.
Nada Filipović poseduje 25-godišnje korporativno iskustvo u oblasti poslovne komunikacije,
odnosa sa javnošću i odnosa sa državnim organima, radeći na velikom broju strateških
projekata u partnerstvu sa poslovnim udruženjima, Viadom Republike Srbije i njenim
resornim ministarstvima, brojnim insititucijama, kao i medijima širom zemlje i regiona.
Smatramo da će Nada Filipović na funkciji novog direktora Udruženja pivara Srbije svojim
dugogodišnjim i sveobuhvatnim poslovnim iskustvom dati veliki doprinos daljem razvoju
Udruženja i pivarske industrije u Srbiji.
S poštovanjem,
Igor Vukašinović
Predsednik Skupštine Udruženja Pivara Srbije i
Generalni direktor za Srbiju i Crnu Goru
Apatinska pivara

Eurostat has published a survey on the production, export, import and consumption of beer in 2020 in the EU. In the years behind us, in which life and habits changed in a flash, the statistics in the brewing industry also changed. The research showed that Germany is the largest producer of beer in the EU, the Netherlands the largest exporter, France the largest importer, and that the largest growth in production was recorded in Slovakia, and the largest decline in Italy.


Compared to 2019, beer production in the EU decreased by eight percent, while the production of non-alcoholic beer remained stable. Total beer production in the EU in 2020 was 74 liters per capita. During 2020, the EU produced about 32 billion liters of beer containing alcohol, as well as 1.4 billion liters of beer whose percentage of alcohol is less than 0.5% or does not contain it at all.

Germany the largest brewer manufacturer in 2020

In 2020, Germany was the largest beer producer in the EU, with 7.5 billion liters produced. One in four beers containing alcohol, 24% of total EU production, was produced by breweries in Germany. Germany is followed by Poland with 3.8 billion liters of beer produced (12% of total EU production), Spain (3.3 billion liters or 10% of EU production), the Netherlands (2.5 billion liters or 8%), France ( 2.1 billion liters, or 7%), the Czech Republic (1.8 billion liters, or 6%) and Romania (1.7 billion liters, or 5%).

Slovakia records the biggest growth in beer production, and Italy the biggest decrease in 2020

Compared to 2019, Slovakia in 2020 recorded the largest growth in the production of beer containing alcohol, with an increase in production of 25%. Production growth was also recorded in Greece, Lithuania and France, but amounted to only 3%. The largest decline in beer production was recorded in Italy and amounted to 46%, and this trend was also recorded in Croatia with 29%, Spain 14%, Hungary 13%, as well as in Austria with 11%.

Netherlands largest beer exporter in 2020

The largest exporter of beer in 2020 was the Netherlands. As much as 1.9 billion liters of beer containing alcohol, which makes 21% of the total export of beer from the EU, the Netherlands exported to the territory of the EU and outside the borders of the Union. It is followed by Belgium (1.7 billion liters; 19% of total exports), Germany (1.5 billion liters; 17%), followed by France and the Czech Republic (both 0.5 billion liters; or 6% of exports) and Ireland and Poland (both 0.4 billion liters each, or 5% of total beer exports). Beer from EU producers, except in the territory of the Union, was mostly exported to the United States (895 million liters; 22% of total beer exports outside the EU) and the United Kingdom (881 million liters; 21%).

France the largest importer of beer in 2020

In 2020, France imported as much as 0.8 billion liters of beer, or 16% of total EU imports (inside and outside the EU). Germany imported 0.7 billion liters (13%), followed by Italy (0.6 billion liters; 12%), the Netherlands (0.6 billion liters; 11%) and Spain (0.5 billion liters; 10%).

Prilikom uvoza iz zemalja koje nisu članice EU, države članice favorizovale su britansko pivo (268 miliona litara; 51% uWhen imported from non-EU countries, member states favored British beer (268 million liters; 51% of total non-EU beer imports in 2020), as well as Mexican beer (95 million liters; 18%).

Beer production and consumption in Serbia in 2020

In 2020, over 5.1 million hectoliters of beer were produced in Serbia. Exports, directed to the countries of the region but also to the EU members, amounted to more than 1.4 million hl, while imports amounted to more than 380,000 hl (the largest share from EU countries).

Due to the pandemic, the year 2020 brought, justifiably, a restriction on the work of catering facilities, as well as a ban on organizing music and other events, which was certainly a big blow to the industry. These are the key factors that influenced the drastic decline of the industry during 2020, which continued during the first half of 2021. Viewed through the figures, compared to 2019, the beer sector in 2020 recorded a decline of 7.19%, a decline in exports of 10.05%, a drop in beer consumption of 5.55%, which resulted in a decrease in total government revenue from the beer sector by as much as 15.49%.

These data are a clear indicator of how the Serbian beer market has reacted to global changes and the COVID-19 virus pandemic. Due to the pandemic, beer consumption in Serbia dropped to 62 liters per capita in 2020, so that consumption is below the European average. When it comes to beer exports, Serbia is one of the largest exporters of beer to EU member states, after Great Britain and Mexico.

More information covered by this research can be found at https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210805-1 where data on consumption habits can also be found alcohol, which varies greatly from country to country, habits in relation to gender and age structure.

Eurostat je objavio istraživanje u vezi sa proizvodnjom, izvozom, uvozom i potrošnjom piva u 2020. na teritoriji EU. U godini za nama, u kojoj su se život i navike munjevito menjale, menjala se i statistika u pivarskoj industriji. Istraživanje je pokazalo da je Nemačka najveći proizvođač piva u EU, Holandija najveći izvoznik, Francuska najveći uvoznik, te da je najveći rast u proizvodnji zabeležen u Slovačkoj, a najveći pad u Italiji.

U poređenju sa 2019. godinom, proizvodnja piva u EU je smanjena za osam procenata, dok je proizvodnja bezalkoholnog piva ostala stabilna. Ukupna proizvodnja piva u EU u 2020. iznosila je 74 litra po stanovniku. Tokom 2020. u EU proizvedeno je oko 32 milijarde litara piva koje sadrži alkohol, kao i 1,4 milijardi litara piva čiji procenat alkohola je manji od 0,5% ili ga uopšte ne sadrži.

Nemačka najveći proizvođač piva u 2020.

Nemačka je u 2020. bila najveći proizvođač piva u EU, sa proizvedenih 7,5 milijardi litara. Svako četvrto pivo koje sadrži alkohol, 24% ukupne proizvodnje u EU, proizvele se pivare u Nemačkoj. Nakon Nemačke slede Poljska sa proizvedenih 3,8 milijardi litara piva (12% ukupne proizvodnje u EU), Španija (3,3 milijardi litara ili 10% proizvodnje EU), Holandija (2,5 milijardi litara, odnosno 8%), Francuska (2,1 milijarda litara, odnosno 7%), Češka (1,8 milijardi litara, odnosno 6%) i Rumunija (1,7 milijardi litara, odnosno 5%).

Slovačka zabeležila najveći rast proizvodnje piva, a Italija najveći pad u 2020.

U poređenju sa 2019. godinom, Slovačka je u 2020. zabeležila najveći rast proizvodnje piva koje sadrži alkohol, sa porastom proizvodnje od čak 25%. Rast proizvodnje zabeležen je i u Grčkoj, Litvaniji i Francuskoj, ali iznosio je svega 3%. Najveći pad proizvodnje piva zabeležen je u Italiji i iznosio je 46%, a ovaj trend zabeležen je i u Hrvatskoj sa 29%, Španiji 14%, Mađarskoj 13%, kao i u Austriji sa 11%.

Holandija najveći izvoznik piva u 2020.

Najveći izvoznik piva u 2020. bila je Holandija. Čak 1,9 milijardi litara piva koje sadrži alkohol, što čini 21% ukupnog izvoza piva iz EU, Holandija je izvezla na teritoriju EU i van granica Unije. Slede je Belgija (1,7 milijardi litara; 19 % ukupnog izvoza), Nemačka (1,5 milijardi litara; 17%), a zatim i Francuska i Češka (obe po 0,5 milijardi litara; odnosno 6% izvoza) kao i Irska i Poljska (obe po 0,4 milijardi litara; odnosno 5% ukupnog izvoza piva). Pivo od proizvođača iz EU, sem na teritoriju Unije, najviše se izvozilo u Sjedinjene Američke Države (895 miliona litara; 22% ukupnog izvoza piva izvan EU) i Ujedinjeno Kraljevstvo (881 milion litara; 21%).

Francuska najveći uvoznik piva u 2020.

Francuska je u 2020. uvezla čak 0,8 milijardi litara piva, odnosno 16% ukupnog uvoza EU (unutar i izvan EU). Nemačka je uvezla 0,7 milijardi litara (13%), a slede Italija (0,6 milijardi litara; 12%), Holandija (0,6 milijardi litara; 11%) i Španija (0,5 milijardi litara; 10%).

Prilikom uvoza iz zemalja koje nisu članice EU, države članice favorizovale su britansko pivo (268 miliona litara; 51% ukupnog uvoza piva izvan EU u 2020.), kao i meksičko pivo (95 miliona litara; 18%).

Proizvodnja i konzumacija piva u Srbiji u 2020.

U Srbiji je u 2020. proizvedeno preko 5.1 miliona hektolitara piva. Izvoz, usmeren na zemlje regiona ali i ka članicama EU, je iznosio više od 1,4miliona hl, dok je uvoz iznosio više od 380.000 hl (najvećim udelom iz zemalja EU).

Godina 2020. usled pandemije donela je, opravdano, ograničenje rada ugostiteljskih objekata, kao i zabranu organizovanja muzičkih i drugih dešavanja, što je svakako bio veliki udarac na industriju. Ovo su ključni faktori koji su uticali na drastičan pad industrije tokom 2020, a koji se nastavio i tokom prve polovine 2021. Gledano kroz brojke, u odnosu na 2019. pivski sektor je u 2020. zabeležio pad od 7,19%, pad izvoza od 10,05%, pad potrošnje piva od 5,55%, što je rezultiralo da se i ukupan državni prihod od pivskog sektora umanji za čak 15,49%.

Ovi podaci jasan su pokazatelj kako je srpsko tržište piva odreagovalo na globalne promene i pandemiju virusa COVID-19. Konzumacija piva u Srbiji je usled pandemije pala na 62 litra po glavi stanovnika u 2020. godini, tako da je potrošnja ispod evropskog proseka. Kada je reč o izvozu piva, Srbija jedan od najvećih izvoznika piva u zemlje članice EU, nakon Velike Britanije i Meksika.

Više informacija koje su obuhvaćene ovim istraživanjem možete pogledati na linku https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210805-1 gde se mogu pronaći i podaci u vezi sa navikama u konzumaciji alkohola, koje se dosta razlikuju od zemlje do zemlje, navike u odnosu na polnu i starosnu strukturu.